Bra att veta

OM FÖRENINGEN

FÖRENINGEN CITTRAN SAMFÄLLIGHET BILDADES 1976 OCH 2016 FIRADES 40-ÅRS JUBILEUM.


Föreningen består av 72 st friköpta fastigheter i stadsdelen Klockaretorpet i Norrköping.

Som ägare till hus vid Carl Bergstens gata 56 - 118 ( jämna nummer ) eller Frans Bloms gata 77 - 155 ( udda nummer ) är man medlem i Cittrans samfällighetsförening. Riksbyggen står för den ekonomiska förfaltningen.


Var och en är ägare till sitt hus. Tomterna ägs eller disponeras med tomträtt av husägarna Gemensamt arrenderar vi genom samfälligheten mark för tillfartsvägar, parkeringar, grönytor och garagebyggnader. Vi har även gemensamma ledningar i marken för vatten, avlopp, fjärrvärme, el och kabel-TV.


Samfällighetens ansvarsområde slutar vid huvudavstängningskranarna för varmt och kallt vatten i respektive hus samt för värme vid regleringsventilerna i golvbrunnen.


OBS! regleringsventilerna får inte röras av obehörig. Då kan balansen i hela värmeanläggningen äventyras.

VATTEN 

& VÄRMEN

Samfälligheten har huvudmätare som registrerar hur mycket vatten vi förbrukar totalt. Varje hus har egna mätare för varmt och kallt vatten. Dessa ska läsas av vid varje årsskifte. Uppgifterna lämnas till kassören i början av januari. När avstämning skett lämnas sluträkning för det föregående året till varje husägare. Det kan innebära att man får göra en tilläggsbetalning eller får pengar tillbaka.


Vid försäljning av fastighet ska kostnadsfördelningen för vattenförbrukning avtalas mellan säljaren och köparen. Samfälligheten riktar eventuellt betalningsansvar till den nya ägaren.

Samfälligheten har två soprum vid Carl Bergstensgata och två vid Frans Blomsgata. Soprumsnyckeln går till alla fyra soprummen.


Soporna sorteras i nio olika kärl:

bruna kärl för matavfall i särskilda kompostpåsar (fås vid Returpunkten)

gröna kärl för brännbara hushållssopor

blå kärl för respektive

- tidningar

- pappersförpackningar

- plastförpackningar

- metallförpackningar

- ofärgade glasförpackningar

- färgade glasförpackningar


"Översvämning" uppstår särskilt i samband med storhelger främst i kärlen för plast och omslagspapper. Det är därför viktigt att vi sätter plastburkar i varandra innan vi placerar dem i kärlet och att vi slätar ut kartonger. Annars fylls kärlen med luft.


Observera att glödlampor, batterier, elektronik samt färgburkar och sprayburkar är vars och ens eget ansvar att forsla till Returpunkten. Dock finns lådor för lampor och batterier i några av soprummen. När lådorna är fyllda tar någon vänlig person dessa till Returpunkten.


Trädgårdsavfall kan placeras i samfällighetens container vid övre garaget Frans Bloms gata. Löv, ris, kvistar och mindre grenar läggs i containern.

Parkeringsplatser, biltrafik och framkomlighet


Samfälligheten har ett antal fria parkeringsplatser. Uppställning av husvagnar, husbilar och avregistrerade fordon får endast ske under kort tid.


Vårt område ska utgöra en trygg miljö för barn och vuxna. Undvik att köra bil i området.


Våra tillfartsvägar ska vara lätta att använda för nödvändiga transporter - utryckningsfordon, post, snöröjningsfordon. Parkera inte på tillfartsvägarna. Låt inte heller häckar, buskar och träd växa ut över gångarna.


Garage


Garage är inte din egendom utan samfällighetens.

Varje medlem svarar själv för invändig skötsel. Ingrepp och förändringar i elanläggningen får inte göras. Motor- eller kupévärmare får inte användas och brandfarliga ämnen får inte förvaras i garaget. Du ska förvara din bil där och ingenting annat.

Glöm inte att låsa garageporten! Inbrott har förekommit.


Service av garageportar och yttre underhåll svarar samfälligheten för. Det finns ett reservdelslager, med t ex glödlampor och dörrvred, som samfälligheten har.


Kabel-TV


Samfälligheten har grundutbud från Com Hem. Eventuell komplettering av utbudet kan avtalas direkt mellan husägare och Com Hem.


Internet


Alla hushåll i samfälligheten är anslutna till Bredbandsbolagets internet och har därigenom tillgång till Bredband 100 Mbit/s, TV och bredbandstelefoni.


Husdjur


Hälsoskyddslagen (SFS 1982: 1080) § 11 1 :a stycket lyder: "Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att sanitär olägenhet inte uppstår."


Flyttningsanmälan


Om du flyttar från samfälligheten ska du anmäla detta till kassören och lämna uppgifter om den nya ägaren. Informera den nya ägaren om avgiften till samfälligheten och överlämna kvarvarande inbetalningskort.Tänk på grannsämjan!

SKÖTSEL

& AVTAL


Avtalet gäller fr o m juli 2015 och gäller t o m december 2016. Detta är en sammanfattning av vad som ingår i Riksbyggens åtagande.


Gräsmattor klipps under säsongen. Det man inte når med gräsklippare skall ansas varannan gång med t ex trimmer. Varje vår och höst städas gräsmattor så att kvistar, grenar, stenar m m tas bort. Under hösten skall löven tas bort alternativt söndermalas och lämnas som jordförbättring. Gräsytorna kantskärs mot rabatter en gång per år.


Luckring av jord kring träd, buskar, häckar och rabatter görs en gång per år. Borttagning av ogräs görs tre gånger per år. Trimning av buskar görs en gång per år samt trimning av häckar görs två gånger per år.


Asfaltytor maskinsopas varje vår. På hösten tas löv och annat skräp bort. Tömning av papperskorgar görs i samband med övrigt skötselarbete i området.


Snön tas bort så att god framkomlighet råder och påbörjas innan ytan uppnår 10 cm snö. Halkbekämpning skall ske då halkrisk förekommer och i förebyggande syfte. Ingen borttransport av snö ingår. Det är rörlig ersättning för snö- och halkbekämpning. Allt annat arbete ingår i den fasta avgiften.