AktuelltANSLAGSTAVLAN

Runt om vårt fina område finns det anslagstavlor där vi sätter upp våra nyhetsbrev, kallellser till våra städdagar och trevliga sammankomster. Men allt får inte plats och här nedan kan ni läsa både verksamhetsprotokoll från aktuella årsstämman och vad som händer i närmiljön.

2021-05-25


Hej!


Det är dags att snygga till våra parkeringsplatser på Frans Bloms gata (övre) och Carl Bergstens gata (övre). Riksbyggen kommer att asfaltera båda parkeringsplatserna, måla upp nya linjer, bygga nya parkeringsräcke och räta upp stolpar. Detta kommer att genomföras under två etapper.


Etapp 1: fredag den 28 maj mellan kl 07.00-16.00 ska parkeringsplatsen på Frans Bloms gata vara utrymd och tom på bilar.


Etapp 2: tisdag och onsdag den 1 och 2 juni mellan kl. 07.00-16.00 ska båda parkeringsplatserna på Frans Bloms gata och Carl Bergstens gata vara utrymda och tomma på bilar.


Bilarna får ställas i garagen eller på övriga parkeringar inom området under dessa tider.


OBS! VIKTIGT ATT INGA BILAR STÅR PÅ PARKERINGSPLATSERNA DESSA DAGAR OCH TIDER! RESPEKTERA DETTA FÖR ATT RIKSBYGGEN SKA KUNNA ARBETA.Vänliga hälsningar

Cittrans Styrelse


----------------------------------------------------------------------------------------
2021-04-14


Hej alla!

På fredag den 16 april placeras container inför vårträffen och står kvar fram till måndag den 19.

Hoppas vi ses på söndag!


----------------------------------------------------------------------------------------2021-04-13


E.ON kommer att byta ut vår gemensamma elmätare någon gång under perioden 19-23 april mellan kl. 07.00-18.00. Vid mätarbytet kommer all elektricitet att vara avstängd högst en halvtimme. Tänk på att även internet kommer påverkas under samma tid som bytet sker.


Med vänlig hälsning


Styrelsen för Cittrans samfällighetsförening


----------------------------------------------------------------------------------------2021-02-21


Årsmöte och styrelseuppdrag


Den 31 mars 2021 kl 19 har vi ett digitalt årsmöte. Då mandatet går ut för två i styrelsen så behövs det kandidater så anmäl gärna ditt intresse. Vi behöver också kandidater till valberedning och som föreningsrevisor. Anmäl ditt intresse här på hemsidan under Kontakt och skriv gärna vilken funktion som låter mest intressant. De flesta funktioner kräver ganska lite tid men har stor betydelse för att föreningen ska fungera och kunna utvecklas. Ge ditt bidrag och engagera dig, särskilt du som är nyinflyttad eller du som bott här länge men ännu inte haft något uppdrag. 


Med vänlig hälsning


Goran Kostesic

Ordförande Cittran
----------------------------------------------------------------------------------------Asfaltarbeten inom Cittrans område.


Under vecka 48 kommer asfaltarbeten att ske inom Cittrans område. Vi har anlitat en underentreprenör till Riksbyggen, som kommer att laga asfalt samt lägga ny asfalt på de delar som är mest skadade där asfalten helt har släppt och där bl a brunnslock sticker upp ur asfalten, vilket riskerar allvarliga skador i samband med snöröjningen. Detta kommer inte påverka de flesta boenden men bra att veta om.

Däremot kommer det att påverka de flesta till våren 2021 då vi tänkte göra iordning p-plasterna med bl a ny asfalt på vissa delar samt nya p-linjer och nya trästaket på både Fbg och Cbg samt rejäl uppröjning på framför allt Cbg. Vi kommer också bredda p-platsen på Cbg med några meter när asfaltverket ändå är hos oss då många medlemmar anser att p-platserna är för trånga och förhoppningsvis kan det samtidigt ge oss en extra p-plats till, vilket vi förstått skulle uppskattas av de flesta medlemmar och det framfördes också som ett förslag från flera medlemmar på det senaste årsmötet.


Med vänlig hälsning


Norrköping den 22 november 2020


Styrelsen för Cittrans samfällighetsförening----------------------------------------------------------------------------------------
Nyhetsbrev Cittran, september 2020


Höstträff

Vi välkomnar alla medlemmar till en gemensam förmiddag utomhus, där vi på Corona-säkra premisser städar och gör fint i området. Söndagen den 11 oktober, FBG Nedre kl 10:00. Det behöver vändas sand i sandlådor (ta med spade) och dras lite ogräs. Olja in utemöbler (styrelsen köper in olja och penslar), ta ut alla sopkärl och spola golven m.m.

Om du känner dig sjuk så utgår vi ifrån att du väljer att stanna hemma enligt gällande restriktioner. Iförd handskar och med god hygien kommer Jonathan servera utsökta Angus-burgare från grillen istället för korv till lunch i år! Sponsrat av ”Lindströms”. Kom och umgås, gör fint, käka burgare och hör allt om hamburger-SM där Jonathan placerade sig på en sjätte plats i år, vilket bådar gott för framtiden då det var hans premiär!


Riksbyggen

Nu stämmer fakturorna! Som ni säkert har sett har man nu valt att specificera fakturan på ett sätt där man tydligare ser vad avgiften går till. Det är i dagsläget schablonbeloppet ni ser när det gäller vattenförbrukningen.

Som kompensation för de felaktiga fakturorna kommer Riksbyggen låta bli att debitera samfälligheten för arbetet kring vattenavräkningen. Vi anser nu att detta är överspelat och godtar kompensationen. Under hösten kommer också arbetet med renovering av p-platserna påbörjas och förhoppningsvis också asfaltering av kritiska delar av vårt område.


Information E.ON Totalfjärrvärme

Under vecka 40 kommer E.ONs underentreprenör att påbörja arbetet med att byta styrsystem i vår värmecentral. Anledningen till detta är att vi ingått ett nytt avtal där E.ON tar hela ansvaret för drift, underhåll, larmövervakning, optimering och eventuella reparationer av vår värmecentral, samt installation av temperaturgivare i några fastigheter som kommer utgöra referenspunkter för vårt gemensamma värmesystem. De berörda fastigheterna kommer att få information i brevlådan under början av v40.

Soprum

Vi har ökat tömningsfrekvensen på vissa håll och det verkar göra skillnad där. Fortfarande gäller det vanliga. INGA grovsopor, farligt avfall, färgburkar, explosivt, bilskrot eller el-skrot i soprummen. Det får man själv se till att få iväg till returpunkten.

Stora kartonger tar man isär och lägger i korrekt kärl. Får det ändå inte plats? Ta det till returpunkten. Blöjor m.m slänger man ihop med hushållssoporna. Inte på golvet.


Karl-Helge

Vi vill härmed hedra minnet av en gammal medlem som har lämnat oss.

Karl-Helge på Frans Bloms Gata 93. Vila i frid.


Hoppas vi ses allihop på höstträffen, 11:e oktober! Friska, glada och på behörigt avstånd! Soligt väder är beställt! Skäll på Goran om det regnar.

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i samfälligheten Cittran


Datum: 26 augusti 2020 (framskjutet pga. den rådande covid-19 pandemin)

Lokal: Idrottens hus

Närvarande: 17 medlemmar, styrelsen och Bo Dahlberg från Riksbyggen.


§ 1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad.


§ 2. Frågan om mötet är behörigt utlyst

Mötet ansågs behörigt utlyst.


§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.


§ 4. Val av stämmofunktionärer, ordförande, sekreterare och två justerare.

Till mötesordförande valdes Emir Cirkic.

Till mötessekreterare valdes Jonathan Birgersson.

Till justerare utses Anders Frick och Daniel Andersson.


§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Goran Kostesic gick igenom verksamhetsberättelsen. Frågor kring årsredovisningen hänvisas till Riksbyggens företrädare Bo Dahlberg som närvarade under mötet.

Frågor kring Garageportexperten dök upp. Avhandlas senare under övriga frågor.


§ 6. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen godkändes av Stämman, som hade läst den inför årsmötet.


§ 7. Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.


§ 8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Inga motioner inlämnade.


§ 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Arvodet blir kvar på samma beräkningsnivå.

§ 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Stämman godkänner styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.§ 11. Val av styrelse, revisorer, valberedning och suppleanter

Valberedningen har trots gedigen ansträngning inte hittat några nya revisorer eller revisorsuppleant. Stämman beslutar att köpa tjänsten där Riksbyggen hjälper oss konkurrensutsätta andra aktörer. Forts. nästa sida. Valberedningens förslag till:


Styrelseledamöter:


Goran Kostesic sittande 1 år

Linda Sundström sittande 1 år

Jonathan Birgersson sittande 1 år

Dani Slipicevic sittande 1 år

Niklas Eriksson nyval 2 år

Pernilla Johansson nyval 2 år

Valberedningen:

Christian Schön sittande 1 år

Emma Karis sittande 1 år


Stämman biföll valberedningens förslag


§ 12. Fortsatt fullmakt för styrelsen att ändra utdebitering under löpande budgetår

Debiteringslängden för Cittrans samfällighet fanns utdelad.

Stämman beslutade att styrelsen beviljas fortsatt fullmakt att ändra utdebitering under löpande budgetår.


§ 13. Övriga frågror


- Omröstning om införande av bommar för att minska biltrafiken inom Cittrans område (enligt förslag i Nyhetsbrev från juli 2020)

Resultatet blev nej till bommar. 25 röstade för. 26 röstade mot. Styrelsen tog åt sig av uppkommen kritik kring formuleringen av omröstningen. Det medförde att stämman beslutade att istället ge styrelsen förtroendet att placera ut farthinder på lämpliga ställen utsedda av styrelsen.


- Omröstning om ändring av anläggningsbeslut för att kunna införa elektronisk vattenavläsning i alla hushåll samt styrelsens ägande- och utbytesrätt av framtida vattenmätare (i enlighet med den extra omröstning som redan skett i november 2019)

Årsstämman bekräftade extrastämmans tidigare utfall och beslutade att införa individuell elektronisk mätning av vattenförbrukningen och att inlämna ansökan till Lantmäteriet om ändring av anläggningsbeslut för att möjliggöra detta.


- Hur debiteras vattnet med elektronisk avläsning?

Den faktiska förbrukningen debiteras direkt på fakturan istället för den schablon som i nuläget används. OBS. Detta gäller enbart färskvatten. Fjärrvärme ligger fortsatt direkt i samfällighetens driftkostnader som presenteras i årsredovisningen.


- Garageportsexperten

Medlemmar berättade om att Garageportsexperten ej hållt önskvärd kvalitet på utförda arbeten inom serviceavtalet. Ett förslag inkom om att vi offentliggör protokollen från deras arbete så varje medlem har något att agera på.§ 14. Meddelande om plats för årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollet delas ut till alla medlemmar i brevlådan och läggs ut på hemsidan.


§ 15. Avslutning

Årsstämman förklarades avslutad.Vid protokollet 

Jonathan Birgersson


Justeras av

Anders Frick och Daniel Andersson------------------------------------------------------------------------------------------

Felaktiga avier 


Det har blivit fel vid aviseringen av avgifterna för kvartal 3, nya avier kommer att skickas ut per post med ett meddelande om att dessa ersätter de tidigare utskickade. Vi fick veta det idag och beklagar detta å Riksbyggens vägnar.


Goran Kostesic

ordförande Cittran


Norrköping den 12 juni 2020


-------------------------------------------------------------------------------------------

Uppskjutande av årsmötet och vårträffen


Cittrans styrelse har idag beslutat att ställa in det planerade årsmötet som skulle ha ägt rum den 26 mars och vårträffen som skulle ägt rum 19 april. Anledningen är situationen med coronaviruset covid-19 som drabbat större delen av världen i den nu pågående pandemin.


Den information vi har tagit del av från ansvariga myndigheter är att smittspridningen som nu pågår kommer troligen att eskalera under de närmaste veckorna för att nå sin topp under april månad. Mot den bakgrunden anser vi att det vore oansvarigt att hålla ett årsmöte och samlas så många på en begränsad yta. I föreningen har vi också en hel del medlemmar som ålders- och hälsomässigt tillhör de s k riskgrupperna och vi vill inte utsätta dem för en ökad hälsorisk om vi kan undvika det.


Vi kommer dock att distribuera sedvanliga årsmöteshandlingar som planerat men skjuter upp själva årsstämman och vårträffen på obestämd tid. Om och när situationen stabiliseras och smittspridningen minskar och helst upphör helt i samhället så kommer vi att kalla till årsstämman, men det går idag inte att ha någon uppfattning om en konkret tidpunkt.


När det gäller vårträffen vill vi undvika större samlingar men vi kommer att se till att det finns container för trädgårdsavfall som vanligt. Vi kommer dock inte beställa någon container för grovsopor utan det får var och en ombesörja genom att köra till returpunkten. Om det senare i vår kommer att vara möjligt att anordna en vårträff så kommer vi att beställa en container vid det tillfället, som vi idag inte kan säga när det blir.


Vi hoppas på förståelse för vårt beslut och vi passar samtidigt på att uppmana alla medlemmar att följa myndigheternas anvisningar om hur man bör förhålla sig till den pågående epidemin. En bra sida med samlad myndighetsinformation är:  www.krisinformation.se


Med förhoppning om en fortsatt bra hälsa önskar Cittrans styrelse genom


Goran Kostesic

ordförande Cittran


Norrköping den 15 mars 2020

----------------------------------------------------------------------------------------

Information om Riksbyggens utskick 


Vi har tidigare informerat om den här förändringen men med en sommar emellan är det lätt att det glömts bort så vi sammanfattar förändringen nedan.


Den 1 juli 2019 gick Cittrans samfällighetsförening över från LRF till Riksbyggen när det gäller all vår ekonomiska och administrativa hantering.


I dagarna har ni fått information från Riksbyggen hur samfällighetsavgiften och andra avgifter kommer att tas ut. Skillnaden blir inte så stor mot LRF, förutom att Riksbyggen erbjuder fler tjänster till ett billigare pris, bl a kommer du som medlem att kunna logga in på deras hemsida och se din betalningsstatus samt avier.


Det som gäller närmast är att fysiska avier (de kommer även finnas på Riksbyggens hemsida när du loggar in där så småningom) kommer att skickas ut för kvartal 4 (okt, nov och dec) samt möjlighet att ansöka om att få betala via autogiro, vilket torde vara det smidigaste betalningssättet. Du kommer således att få fysiska avier hem då det kan dröja innan du får tillgång till autogiro och då betalar du avierna via t ex din internetbank på samma sätt som du betalar andra räkningar idag.


Tyvärr kan vi inte tillhandahålla e-faktura då den kopplingen saknas idag mellan Riksbyggen och Handelsbanken som Cittran har men vi hoppas att de andra alternativen är tillräckliga. Har du ytterligare frågor går det bra att höra av sig till någon i styrelsen direkt eller via Cittrans hemsida eller till Riksbyggen som angivit kontaktuppgifter i den information du fick häromdagen.


Vi tror att det här blir en bättre och smidigare lösning än den vi haft tidigare men givetvis kan det hända att det kan bli något enstaka fel vid övergången då det här är en ganska stor omläggning och överföring som gjorts mellan LRF och Riksbyggen. Upplever du att det blivit något fel är det bara att du hör av dig till Riksbyggen eller till oss.


Med vänlig hälsning


Norrköping den 12 september 2019


Styrelsen för Cittrans samfällighetsförening----------------------------------------------------------------------------------------


Reparation av ditt garage imorgon tisdag

den 21 maj från kl 07.30 och under dagen.


Du som får detta meddelande har ett garage som behöver åtgärdas!

För någon månad sedan gick Garageportexpertens medarbetare runt och servade våra garage enligt vårt nya avtal med dem samt skrev upp de garage som behöver åtgärdas/repareras i särskild ordning.

Vi i styrelsen har nu fått den listan samt en offert på kostanden för åtgärderna.

Listan innehåller de garage som Garageportexperten tänker åtgärda under tisdagen den 21 maj, det vill säga IMORGON!

Undertecknad gick igår runt i området igår för att be Dig som har aktuella garage att inte låsa det från och med 07.30 och framåt då firman kommer reparera i området under hela dagen.


Det var ett antal som inte var hemma eller inte öppnade så Du som får detta meddelande ska således inte låsa ditt garage imorgon tisdag fr o m 07.30 OM du vi ha ditt garage åtgärdat.


På styrelsens uppdrag


Goran Kostesic

ordförande Cittran----------------------------------------------------------------------------------------


Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i samfälligheten Cittran


----------------------------------------------------------------------------------------


Datum: 20 mars 2019


Lokal: Klockaretorpsskolans matsal

Närvarande: ca 50 medlemmar och Louise Klauser Andersson från LRF Konsult.


§ 1. Stämmans öppnande

       Stämman förklarades öppnad.


§ 2. Frågan om mötet är behörigt utlyst

       Mötet ansågs behörigt utlyst.


§ 3. Fastställande av dagordning

       Dagordningen fastställdes.


§ 4. Val av stämmofunktionärer, ordförande, sekreterare och två         justerare.


Till mötesordförande valdes Lousie Klauser Andersson LRF.

Till mötessekreterare valdes Jonathan Birgersson.

Till justerare/rösträknare utses Åsa Cirkic och Daniel Andersson.


§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

       Goran Kostesic gick igenom verksamhetsberättelsen.

       Louise Klauser Andersson kommenterade årsredovisningen.         Frågor kring höga redovisningskostnader dök upp.


LRF kommer i fortsättningen att redovisa periodiserade kostnader så  de hamnar på rätt månad/år.


§ 6. Revisionsberättelse


Revisionsberättelsen föredrogs av Louise Klauser Andersson som föreslog att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen avseende 2018 års verksamhet.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.


§ 7. Beslut om ansvarsfrihet


Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.


§ 8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar


Goran Kostesic gick igenom utvecklingsplanen för Cittrans samfällighet.

Goran Kostesic förklarade varför vi ej valt att gå vidare med installation av elbilsladdare.

Stämman uppskattar att styrelsen presenterat planer ang. garageportar. Inga beslut tas idag.

Goran Kostesic föreslår att föreningen antar de nya stadgarna. Stämman biföll förslaget.


§ 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna


Arvodet blir kvar på samma beräkningsnivå.


§ 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Debiteringslängden för Cittrans samfällighet kommenterades av Louise Klauser Andersson.


§ 11. Val av styrelse, revisorer, valberedning och suppleanter


Valberedningens förslag till:


Styrelseledamöter:

Goran Kostesic nyval 2 år

Linda Sundström nyval 2 år

Jonathan Birgersson nyval 2 år Dani Slipicevic nyval 2 år

Niklas Eriksson sittande 1 år

Pernilla Johansson sittande 1 år


Revisorer:

Johan Nyberg nyval 1 år

Sofie Sech sittande 1 år


Revisorssuppleant:

Jan-Erik Nyman sittande 1 år


Valberedningen:

Christian Schön nyval 2 år

Emma Karis nyval 2 år


Stämman biföll valberedningens förslag


§ 12. Fortsatt fullmakt för styrelsen att ändra utdebitering under löpande budgetår

Debiteringslängden för Cittrans samfällighet fanns utdelad.

Stämman beslutade att styrelsen beviljas fortsatt fullmakt att ändra utdebitering under löpande budgetår.


§ 13. Utvecklingsplan för Cittran

Se punkt 8.


§ 14. Övriga frågror


Emir Cirkic FBG 91 valdes till ”Årets Cittrian” med motiveringen: "Med sitt naturliga engagemang, sin snabbfotade entusiasm och sitt osvikliga sinne för problemlösning är Emir Cirkic en stor tillgång och en positiv kraft för vår samfällighet."


§ 15. Meddelande om plats för årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollet delas ut till alla medlemmar i brevlådan och läggs ut på hemsidan.


§ 16. Avslutning

Årsstämman förklarades avslutad.


Vid protokollet: Jonathan Birgersson


Justeras av: Åsa Cirkic Daniel Andersson----------------------------------------------------------------------------------------

 

Varmvatten! 2019-01-25

 

Tyvärr är vi utan varmvatten i helgen. Jourhavande personal från E.ON o sett över problemet. Dom har inte reservdelar förrän på måndag dessvärre. Vi från styrelsen beklagar detta.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 Meddelande till alla medlemmar

 

Översyn av alla Cittrans garage

 

 

Nu börjar vi tillämpa vårt nya avtal med Garageportexperten om en årlig översyn och service av alla våra 72 garage.De kommer att smörja och justera alla garageportar och även notera om något behöver lagas i förebyggande syfte framöver.

 

Det kommer att ske (tiden meddelas i brevlådan) och kommer att hålla på hela dagen så vi uppmannar alla medlemmar att låta det egna garaget vara olåst (men stängt förstås) hela den dagen så att servicepersonalen kan komma åt att serva alla våra garage. Medlemar som känner otrygghet att lämna garaget olåst under dagen får i så fall lämna garagenyckeln till ordföranden på söndag kväll 20/1 mellan kl 18-19 på Frans Bloms gata 117 eller senast måndag 21/1 mellan kl 06.30-07.30. Nyckeln ska i så fall vara märkt med garagenumret och gatunumret (om det är ett annat än garagenumret)

 

Bästa hälsningar och god fortsättning önskar

 

Cittrans styrelse

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vattenavläsning

 

Som vanligt ska alla boende läsa av sina vattenmätare vid årsskiftet. Var noga med alla siffror. Observera att när det gäller kallt vatten finns ingen decimal eller kommat. Om du märker/tror att någon av mätarna slutat fungera under året - markera då det längst ner på lappen. Om så skett betalar du ett genomsnitt av de senaste tre åren och ska omedelbart sätta in en ny mätare

 

Lappen lämnas till FB77 senast 7 januari 2019

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

MEDDELANDE TILL ALLA HUSHÅLL I CITTRAN: 2018-12-11

 

Bortse från meddelandet som ni fått från Telenor i dagarna om att returnera er gamla router. Det har blivit fel i deras administrativa rutin så ni kan kasta meddelandet. Ni ska således inte returnera något till dem och ni får inga avgifter. Däremot bör ni ta hand om den gamla routern, antingen spara den eller deponera den på t ex Returpunkten på lämpligt ställe för elektronikprylar. Det är dock absolut förbjudet att lägga den eller andra elekronikprylar i våra soprum. 

 

Bästa hälsningar

Goran Kostesic, ordf Cittran

 

 

 

 

Nyhetsbrev november 2018

 

Adventsfika 

Nu vore det trevligt att välkomna julen tillsammans! Därför ställer vi till med adventsfika på FBG Nedre. Glögg, pepparkakor m.m. och säkert en och annan skum tomte. Vi ses på FBG nedre den 6/12 kl 18:00..

 

EST

Vi påminner om möjligheten att anmäla händelser i området som skapar otrygghetskänsla till styrelsen. Det går jättebra att maila. Kontakta styrelsen för mer information.

 

Soprummen

Tänk på att sortera era sopor i rätt kärl, knyta påsar och platta till pappersförpackningar etc. så att det tar mindre plats. Instruktioner för detta finns i soprummen. Sopor får inte ställas på golvet eller ovanpå kärl.

 

Då Bredbandsbolaget – Nu Telenor

Vi har haft ett långdraget ärende med Telenor gällande kompensation för diverse problem. Nu har vi äntligen nått ett avslut på det hela! Den kompensation för problemen med tjänsten ser ut så här:

 

* Tre avgiftsfria månader för samtliga anslutningar, där värdet kommer läggas i underhållsfonden enligt ett tidigare beslut.

 

* De 100Mbit vi har idag (om vi inte har uppgraderat på egen hand) kommer att uppgraderas till 250Mbit utan kostnad för samtliga abonnemang.

 

* Alla hushåll kommer få nya routrar för att klara av den snabbare hastigheten. Det kommer innebära betydligt bättre täckning på ert trådlösa nätverk där hemma, fler ”surfare” samtidigt och en mer driftsäker TV-anslutning.

 

Oavsett hur du nyttjar tjänsten idag så kommer du ha glädje av den här uppgraderingen. Täckningen för det trådlösa nätverket blir bättre, det kommer gå snabbare, TV-anslutningen via Telenor kommer bli mer driftsäker och fler kommer att kunna nyttja det trådlösa nätverket samtidigt utan hinder.

 

Det här kommer inte kosta dig någonting och nya routrar inkl. instruktioner skickas ut med start den här veckan.

 

Motioner till årsmötet Vi uppmanar till att fundera på om ni önskar att något särskilt blir behandlat på årsmötet. I så fall kan det vara läge att börja fila på en motion. Tiden går snabbt och snart är det dags igen. Mer info kommer längre fram.

 

Nyinflyttade

Vi önskar följande hushåll varmt välkomna till Cittrans Samfällighet! CBG116,102, FBG99 & 95!

 

Hemsidan

Vi vill påminna om vår fina hemsida www.cittran.se. Vi ber er även använda kontaktformuläret vid eventuella frågor, synpunkter etc. till styrelsen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Oktober 2018

 

Nya TV-apparater minskar antalet TV-kanaler från ComHem - men än så länge finns det hjälp.

 

Ni som bara kan se TV1, TV2 och TV4 på Com hem har troligen köpt en ny tv-apparat. Ser man inte alla kanaler på Comhem som man gjorde förut så har man troligen gjort en digital kanalsökning, inte analog. De digitala Comhem kanalerna vi har är betydligt färre än de analoga. Ni som har det bekymret får höra av er till ComHem så får ni anvisningar om hur ni ska göra. Gå in på Comhems hemsida och kundservice, man uppger sitt telnr och blir uppringd.   

Det här kommer bli en vanlig fråga allt eftersom folk köper nya TV apparater så vi väljer att informera om det redan nu. Kommande års TV-modeller kommer troligen sakna möjlighet för analog sändning via antenn, utan allt blir digitalt. Så när TV apparaterna i samfälligheten är utbytta så är det TV 1,2 & 4 som gäller, om man inte vill investera i en särskild box. Det blir väl också i praktiken ett naturligt avslut på det vi hade omröstning om på årsmötet 2017, om att ha kvar Comhem abonnemanaget, som då "självdör". Men det kommer troligen dröja några år till.

Vill man använda Comhem med fler kanaler i digitalt format så får man köpa en box eller modul ifrån dem med tillhörande abonnemang.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

September 2018

 

P-plats för funktionshindrade på CBG nedre!

 

Cittrans styrelse har hos Norrköpings kommun väckt frågan om att det vore bra med en parkeringsplats för funktionshindrade inom vårt område. Norrköpings kommun har nu inrättat en parkeringsplats för funktionshindrade på Carl Bergstens gata nedre.

P-platsen står på kommunens gata och kan således, i mån av plats, brukas av alla kommuninvånare som har tillstånd, inklusive Cittrans medlemmar.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Juli 2018

 

FÖRBJUDET ATT LÄGGA GROVSOPOR I VÅRA SOPRUM FRÅN OCH MED 8 JULI 2018 OCH FRAMÅT

 

Under senare tid har vi haft stora problem med grovsopor som slängs i vårt soprum i form av möbler, elektriska apparater, färgburkar, batterier och annat olämpligt. Vi i styrelsens anser inte att det är styrelsens uppgift att hantera andras privata sopor. Varje hushåll måste själva ta ansvar för sin sophantering i allmänhet och grovsopor i synnerhet. Nuförtiden finns det goda möjligheter att hantera den typen av sopor, därför hänvisar vi till bl a

 

- Miljöstationen vid Ica Kvantum Klockaretorpet, som även har pantmaskin för batterier och glödlampor

 

- Returpunkten, som tar hand om alla typer av avfall

 

Cittrans styrelse har därför fattat beslut om att det från och med nu är FÖRBJUDET att avlägga grovsopor i våra soprum.

 

Övriga hushållssopor hanterar vi som vanligt genom sortering i de märkta plastkärl som finns i varje soprum.

 

Lycka till med sopsorteringen och vi tillönskar alla en fortsatt trevlig

 

sommar!

 

Cittrans styrelse, Klockaretorpet den 4 juli 2018

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhetsbrev juni 2018

 

Kräftskiva

Nu är det dags för lite festligheter igen där vi umgås, har trevligt, äter och dricker gott med våra grannar! En kräftskiva passar utmärkt för ändamålet!

Vi ses mellan garagen på CBG den 25/8 kl 17:00. Var och en tar med egen mat. Vill du ha något starkare i glaset, så packar du med det också. Cittran bjuder snacks och alkoholfri dryck.

 

EST

Vi påminner om möjligheten att anmäla händelser i området som skapar otrygghetskänsla till styrelsen. Det går jättebra att maila. Kontakta styrelsen för mer information.

 

Soprummen

Soprummet på FBG Övre kommer vara avstängt 30-31 juni pga. golvmålning.

 

Parkeringar

Sedan en tid tillbaka har det funnits möjlighet att köpa månadsparkering på de avgiftsbelagda parkeringarna.

 

Garageportar

Vi vill be alla vara rädda om varandras garageportar. Ibland kan det vara trångt att backa, så ta det säkra före det osäkra när du ska ut med bilen.

Vid akuta problem med garageport , kontakta styrelsen via hemsidan. Inför höstträffen försöker vi få ut Garageportexperten för en allmän översyn av alla portar.

 

Trappräcke

Trappräcke mellan FBG nedre och CBG kommer att målas inom kort.

 

Entreprenörspool

Vi vill skapa en enkel och bra möjlighet för medlemmar att kontakta t.ex beprövade elbolag, garageportsreparation etc. vid ev. skador inom det enskilda hushållet. Vi försöker samla entreprenörer och skapa avtal hos dem. Mer info kommer på hemsidan.

Husens stammar

Vi hänvisar till ERC systems om några är nyfiken på att göra en tillståndsbedömning på sina stammar. De allmänna stammarna bedöms vara i gott skick.

 

Hemsidan

Vi vill påminna om vår fina hemsida www.cittran.se. Vi ber er även använda kontaktformuläret vid eventuella frågor, synpunkter etc. till styrelsen.

 

Om vi inte springer på varandra tidigare så önskar vi alla en fantastiskt trevlig Midsommar! Hoppas vi ses på kräftskivan!

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhetsbrev april 2018

 

Vårträff

Nu är det dags för den gemensamma vårträffen där vi umgås, städar och har trevligt med våra grannar!

Vi ses på CBG Övre söndagen den 22/4 kl 10:00.

 

EST

 

Vi påminner om möjligheten att anmäla händelser i området som skapar otrygghetskänsla till styrelsen. Det går jättebra att maila. Kontakta styrelsen för mer information. Soprummen Tänk på att sortera era sopor i rätt kärl, knyta påsar och platta till pappersförpackningar etc. så att det tar mindre plats. Instruktioner för detta finns i soprummen. Sopor får inte ställas på golvet eller ovanpå kärl.

 

Parkeringar

 

Tänk på att använda era garage i den mån det är möjligt. Vi ber er också att ha garagens elkapacitet i åtanke, dvs. ladda inte bilbatterier eller dyl. Eluttagen i garaget är tänkt för t.ex tillfällig arbetsbelysning.

 

Garageportar

 

Om det dyker upp problem med era garageportar ber vi er agera enligt följande:

1. Informera styrelsen om problemet.

2. Kontakta av styrelsen anvisat företag alt. låt styrelsen beställa service.

 

Genomgång med Riksbyggen inför säsongens arbete

 

Styrelsen kommer att genomföra en rundvandring tillsammans med Riksbyggen i området för att säkra upp att vi har samma syn på vad som ska göras. Skador uppkomna i samband med snöröjning ska åtgärdas av Riksbyggen.

 

Hemsidan

 

Vi vill påminna om vår fina hemsida www.cittran.se. Vi ber er även använda kontaktformuläret vid eventuella frågor, synpunkter etc. till styrelsen.

 

Vi glädjer oss åt det vackra vårvädret och hoppas att det blir minst lika vackert på vårträffen den 22/4! Ni kommer väl? Korvgrillning som vanligt!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i samfälligheten Cittran 2018

 

Datum: 21 mars 2018

Lokal: Klockaretorpsskolans matsal

Närvarande:ca 50 medlemmar samt Göran Karlsson och Louise Klauser Andersson från LRF Konsult.

 

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad.

 

§ 2. Frågan om mötet är behörigt utlyst

Mötet ansågs behörigt utlyst.

 

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

§ 4. Val av stämmofunktionärer, ordförande, sekreterare och två justerare.

Till mötesordförande valdes Göran Karlsson LRF.

Till mötessekreterare valdes Jonathan Birgersson.

Till justerare/rösträknare utses Sten Petersson och Jan-Erik Nyman.

 

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Det fanns inga frågor i anknytning till styrelsens verksamhetsberättelse, den godkändes av stämman.

Årsredovisningen kommenterades av Louise Klauser Andersson. Inga större avvikelser att meddela. 7000: - mer till underhållsfonden, trots den större posten trädfällning i området. För att få korrekta siffror i kommande budget och årsredovisning är det viktigt att alla gör vattenavläsningen.

 

§ 6. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Göran Karlsson som föreslog att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen avseende 2017 års verksamhet.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

 

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

 

§ 8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Motion ang. Com-hem kabeltv, säga upp eller behålla. Stämman beslutar att vi behåller Com-hem kabeltv.

Motion ang. parkeringsplatser. Behandlar frågan om att bygga till ytterligare en parkeringsplats på FBG nedre. Efter styrelsens kontakt med kommunen kom det till kännedom att en sådan plan ej är möjlig. Omröstning föll.

 

§ 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Arvodet blir kvar på samma beräkningsnivå.

 

 

§ 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Debiteringslängden för Cittrans samfällighet kommenterades av Göran Karlsson.

 

§ 11. Val av styrelse, revisorer, valberedning och suppleanter

 

Valberedningens förslag till:

 

Styrelseledamöter:

Goran Kostesic sittande1 år

Linda Sundströmsittande 1 år

Jonathan Birgersson sittande 1 år

Dani Slipicevicsittande 1 år

Niklas Erikssonnyval2 år

Pernilla Johanssonnyval2 år

 

Revisorer:

Johan Nyberg sittande 1 år

Sofie Sech nyval2 år

 

Revisorssuppleant:

Jan-Erik Nyman nyval 2 år

 

Valberedningen:

Kristina Petterssonsittande1 år

Matz Petterssonnyval2 år

 

Stämman biföll valberedningens förslag

 

§ 12. Fortsatt fullmakt för styrelsen att ändra utdebitering under löpande budgetår

Debiteringslängden för Cittrans samfällighet fanns utdelad.

Stämman beslutade att styrelsen beviljas fortsatt fullmakt att ändra utdebitering under löpande budgetår.

 

§ 13. Info om EST

Dani Slipicevic höll en presentation som behandlade hur vi arbetar med EST och hur medlemmar kan rapportera in uppmärksammade händelser

 

§ 14. Hemsidan

Dani Slipicevic demonstrerade hemsidans funktioner och förklarade bl.a. hur man går tillväga för att kontakta styrelsen

 

§ 15. Utvecklingsplan för Cittran

Styrelsen söker förtroende för:

Att inför nästa årsmöte ta fram ett förslag på språkligt och juridiskt moderniserade stadgar. Stämman biföll förslaget

 

Anlita extern aktör för översyn av de gemensamma stammarnas skick. Om större renovering krävs som innefattar uppgrävning av asfalt, kommer styrelsen se över möjligheten att åtgärda bristfällig asfalt i samband med jobbet.

 

Presentera ett konkret förslag kring modernisering av garagelängor. Gällande belysning, motor/kupévärmare, laddare för elbil och ny el fram till garagen

Undersöka möjlighet till samlingslokal (hyra en befintlig) för medlemmar att hyra vid privata tillställningar.

 

Stämman biföll styrelsens förslag.

 

§ 16. Meddelande om plats för årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollet delas ut till alla medlemmar i brevlådan och läggs ut på hemsidan.

 

§ 17. Övriga frågor

Louise Klauser Andersson från LRF Konsult erbjöd medlemmar möjlighet att betala samfällighetsavgift via auto-giro eller mail-avier.

 

Fråga ang. besked på vattenavläsning dök upp. Beskedet kommer i Maj som vanligt.

 

Flertalet medlemmar uttrycker att det är för varmt i husen. Vi återkommer i frågan

 

§ 18. Avslutning

Årsstämman förklarades avslutad.

 

 

Vid protokollet:

Jonathan Birgersson

 

Justeras av:

Jan-Erik NymanSten Petersson

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grusupptagning v.15, fredag

 

 

På fredag utförs grusupptagning på området.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Februari 2018

 

Kallelse till årsstämma 2018 för samfälligheten Cittrans medlemmar!

 

Samtliga medlemmar/boende hälsas välkomna till årsstämma.

 

Dag: Onsdag 21 mars 2018

 

Tid: 19:00-21:00

 

Plats: Klockaretorpsskolans matsal

 

Kaffe och smörgåstårta serveras.

 

OBS! Inga uteskor i matsalen.

 

Ytterligare utskick med motioner, årsredovisning och verksamhetsberättelse kommer snart i din brevlåda.

 

För att kunna beräkna förtäring vill vi ha din anmälan om deltagande senast den 11/3-18. Lämna svarstalongen i Cittrans brevlåda som finns nedanför anslagstavlan på gaveln till soprummet på FBG övre.

 

Välkomna önskar Styrelsen

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Januari 2018

 

Hej!

 

Nu är omröstningarna slutförda med de två enkäterna och resultatet redovisas nedan. Vi från styrelsen vill tacka er alla för det mycket stora engagemanget som visats genom bl a den höga svarsfrekvensen då nästan nio av tio hushåll röstade, fantastiskt bra! Några medlemmar har haft synpunkter på att vi gör dess omröstningar då de anser att sådant ska man enbart rösta om på ett årsmöte. Den här styrelsen har givetvis full respekt för årsmötet som är det högsta beslutande organet men anser att det är en breddning av demokratin att ibland låta alla medlemmar  få möjlighet att komma till tals genom t ex en enkät. Det ska givetvis inte nyttjas överdrivet men oss veterligt så har inte en enkätomröstning gjorts på många år om än någonsin (de minnesgoda får rätta oss). Därför anser vi att det var motiverat i de här två frågorna som vi uppfattat rör och berör alla medlemmar väldigt mycket.

 

RESULTAT

 

COMHEM-omröstningen om att säga upp eller behålla avtalet:

 

Totalt antal hushåll som röstat: 62 av 72 hushåll eller 86% av alla hushåll.

 

Säga upp avtalet:  35 hushåll (57%)

 

Behålla avtalet:  26 hushåll (43%)

 

Tom röst: 1 hushåll

 

 

Omröstning om att införa eller inte införa P-övervakning:

 

Totalt antal hushåll som röstat: 60 av 72 hushåll har röstat eller 83%.

 

Införa P-övervakning:  26 hushåll eller 44%

 

Emot att införa P-övervakning:  33 hushåll eller 56%

 

Tom röst: 1 hushåll (äger inte någon bil)

 

VAD HÄNDER NU?

 

När det gäller P-övervakningen så ville vi en gång för alla få en bild av inställningen till P-övervakning även om vi är medvetna om att det skett flera omröstningar på årsmöten bakåt i tiden. Med tanke på p-läget under hösten så ville vi vända på alla stenar för att komma fram till nya lösningar och då var p-övervakning ett av dessa. Mot bakgrund av enkätresultatet och tidigare årsmötesbeslut så är inte längre p-övervakning något alternativ. Styrelsen kommer dock fortsätta att titta på andra lösningar för att få en hållbar parkeringssituation i framtiden.

 

När det gäller Comhem enkäten så ville styrelsen ha en omröstningen för att få underlag för att kunna säga upp avtalet då det förnyas i februari varje år. Ett av styrelsens uppgifter och mål är att hushålla med föreningens resurser och vi såg en möjlighet att spara pengar som kunde användas till andra ändamål. Vi har dock kommit fram till att väldigt många hushåll har minst två tv apparater eller fler och att säga upp avtalet skulle för dessa hushåll inneburit en så pass mycket högre kostnad att det i dagsläget inte går att motivera jämfört med den kostnad varje hushåll betalar idag för Comhem, som är ca 70 kr/hushåll. Därför har styrelsen fattat beslutet att inte säga upp avtalet den här gången. Årsmötet kan givetvis ändra det beslutet.

 

Vi får utgå ifrån att Comhem håller tjänsten öppen några år till och med den snabba tekniska utveckling som hela tiden pågår inom detta område jämte den konkurrens och prispress som sannolikt kommer ske framledes på den marknaden så kommer alternativen säkert vara fler och förhoppningsvis mer fördelaktiga än idag den dagen Comhem stänger ned.

 

Bästa hälsningar och stort TACK å styrelsens vägnar

 

Goran Kostesic

ordförande Cittran

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Januari 2018

 

Information om förestående trädunderhåll i Cittrans samfällighetsförening

 

Det är ett antal år sedan underhåll av trädbeståndet gjordes i Cittran. Under  det senaste året har många medlemmar haft synpunkter på våra träd. De flesta synpunkterna har handlat om att man är orolig för nedfallande träd och grenar. Vi i styrelsen har tagit denna oro på allvar men också behovet av underhåll. Vårt främsta syfte är och kommer alltid att vara att säkerställa säkerheten för de boende i området på både kort och lång sikt. Vi är givetvis också måna om att vi har så mycket växtlighet som möjligt i området då det är både trivsamt och gör området attraktivt men när det gäller träd så går således säkerheten först.

 

Mot den bakgrunden har vi därför nyligen gjort en besiktning av området med trädexperter från bl a Kuddby trädfällning och Norrköpings kommun.

 

Därför kommer följande åtgärder att vidtagas to 18 januari 2018 kl 9-15:

 

Området mellan p-platsen och husen på Carl Bergstens gata: Här står ca 12 tallar som enligt experterna är rangliga, höga och smala och har endast lite växlighet högst uppe i kronan. En del av dessa lutar betänkligt och då de blir allt äldre så tror experterna att en eller flera kommer att falla i samband med en riktigt kraftig storm. Den risken måste vi som styrelse ta ansvar för och försöka eliminera. Vi har pratat med de flesta boende som bor som närmaste grannar till tallarna och de välkomnar åtgärden att fälla tallarna då de är oroliga för liv och hälsa. Några medlemmar har vittnat om att det tidigare förekommit att stora grenar och hela träd fallit över bilar även om det ligger ett antal år bakåt i tiden. Risken för nya nedfall ökar dock påtagligt med trädens stigande ålder. Därför kommer de flesta tallarna att fällas, utom en som är frodig och står stadigt närmast asfaltsgången. En smal ranglig ek kommer också att fällas som står närmast CB-gatan och hotar att falla in på tomten till en medlem.

 

Ekarna på Carl Bergsten bakom första längan: Vi har vid en inspektion och möte mellan Hyresbostäder och Lantmäteriet konstaterat att dessa ekar tillhör Cittran, vilket betyder att vi inte behöver fråga någon om lov om vi vill sanera dessa. Här har vi också gått runt med experterna och vi kommer i samråd med de boende fälla grenar som hotar att falla över de boende. I några fall är ekarna väldigt smala och rangliga och står dessutom direkt på tomtmark så det kan tänkas att dessa fälls om de boende vill det då dessa smala ekar tar näring från de andra mer välväxta. Förslaget är att ni går fram och pratar med Kuddby trädfällning under dagen den 18/1 ifall ni vill ha något åtgärdat kring ekarna. De är vidtalade.

 

Övrigt: Den stora björken i slänten mellan CB och FB har visat sig ha en ihålighet som tyder på begynnande röta och experterna har sagt att den säkert kan stå 20 år till eller mer men att vi bör vara medvetna om det. De som bor närmaste granne är liksom vi i styrelsen, måna om att spara så mycket träd och växtlighet som möjligt i området så därför har vi i samråd med experter och de boende beslutat att kapa björken med ca 1/3 för att minska risken för fall och att den träffar någon tomt. Med den åtgärden höjer vi säkerheten och får också i framtiden njuta av dess frodiga grönska.

 

VIKTIGT torsdagen den 18 januari 2018 kl 9-15!!

 

Kuddby trädfällning kommer att köra in med en stor skogsmaskin torsdagen den 18 januari kl 9. Det betyder att parkeringsplatsen på Carl Bergstens gata måste vara helt tömd på bilar då maskinen kommer att behöva hela p-platsen.

 

För att minska besvären för er boende har vi förlagt tiden till kl 9-15 så den sista bilen ska vara borta senast kl 9.

 

Sedan får ni börja parkera igen samma dag efter kl 15. Observera att ni inte kan använda garagen heller under tiden 9-15 för biltrafik så planera för det innan ifall ni har bilen i garaget och behöver den under dagen.

 

Vi hoppas på er förståelse för dessa nödvändiga åtgärder och beklagar om det innebär en del praktiska problem för några av er den 18/1 men då det är endast mellan kl 9-15 så är det dessbättre begränsat och övergående.

 

Norrköping den 8 januari 2018

 

Bästa hälsningar å styrelsens vägnar

 

Goran Kostesic

 

Ordförande Cittran

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i samfälligheten Cittran

 

Datum:          22 mars 2016

Lokal:            Klockaretorpsskolans matsal

Närvarande:  53 medlemmar samt Göran Karlsson LRF Konsult.

 

1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad.

 

2. Frågan om mötet är behörigt utlyst

Mötet ansågs behörigt utlyst.

 

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes till samma som föregående års dagordning.

 

4. Val av stämmofunktionärer, ordförande, sekreterare och två justerare.

Till mötesordförande valdes Göran Karlsson LRF.

 

Till mötessekreterare valdes Dani Slipicevic.

 

Till justerare/rösträknare utses Daniel Andersson och Frances Salazar.

 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Det fanns inga frågor i anknytning till styrelsens verksamhetsberättelse, den godkändes av stämman.

Årsredovisningen kommenterades av Göran Karlsson. En avsättning har gjorts till underhållsfonden på 12 000 kr. Föreningen har god likviditet och stabil kassa. Underhållsfonden har ökat från 400 000 kr till 430 000 kr.

 

6. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Göran Karlsson som föreslog att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen avseende 2016 års verksamhet.

 

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

 

7. Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

 

8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

2 st motioner har inkommit till årsmötet. Motionerna har ej kommit de boende till känna innan årsmötet.

Parkeringskort till boende, 1 st/hushåll för att frigöra mer plats på vår boendeparkering och undvika obehöriga att använda platserna. Årsmötet röstade för att förslaget ej ska bifallas.

Motion om att låta styrelsen ta in offerter för installation av nya elkablar, egna elskåp för motor- och kupévärmare och bättre LED-belysning, samt egna laddare för elbil i varje garage. Årsmötet röstade för att förslaget ska bifallas.

 

9. Ersättning till styrelsen

Arvodet ligger kvar på samma ersättning som tidigare.

 

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Debiteringslängden för Cittrans samfällighet kommenterades av Göran Karlsson.

 

 11. Val av styrelse, revisorer, valberedning och suppleanter

 Valberedningens förslag till:

 

 Styrelseledamöter:

 

Peter Ljungström                                      sittande         1 år

 

Dani Slipicevic                                         sittande         1 år

 

Emir Cirkic                                               sittande         1 år

 

Linda Sundström                                     nyval             2 år

 

Goran Kostesic                                         nyval             2 år

 

Jonathan Birgersson                                 nyval             2 år

 

 Revisorer:

 

Sofie Sech                                                 sittande         1 år

 

Johan Nyberg                                           nyval             2 år

 

 Revisorssuppleant:

 

Stig Samuelsson                                       nyval             2 år

 

 Valberedningen:

 

Kristina Pettersson                                   nyval             2 år

 

Helena Andersson                                    nyval             2 år

 

Stämman biföll valberedningens förslag

 

 12. Fortsatt fullmakt för styrelsen att ändra utdebitering under löpande budgetår

Debiteringslängden för Cittrans samfällighet fanns utdelad.

Stämman beslutade att styrelsen beviljas fortsatt fullmakt att ändra utdebitering under löpande budgetår.

14. Meddelande om plats för årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollet delas ut till alla medlemmar i brevlådan och läggs ut på hemsidan.

 

 13. Övriga frågor

Kort information om föreningens vattenburna fjärrvärmesystem som ev behöver ses över.

Återställning av gräsmatta vid CBG övre, åtgärdas under nästkommande städdag.

Dålig asfalt vid FBG nedre, behöver förbättras.

 

 15. Avslutning

Årsstämman förklarades avslutad.